Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: Сошпед д.о.о. Сомбор – кат.парц.бр.79314 К.О. Сомбор 1 – изградња комплекса теретног терминала.

Званична интернет презентација