Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА П+0, НА КАТ.ПАРЦ.БР.7922 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: МАРИЈАНАЦ САЊА и ВЛАДИМИР, Сомбор, ул.Сивачки пут бб , Катастарска парцела број 7922 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, Сивачки пут бб.