Povratak na Урбанистички пројекти

Инвеститор: „ВОЖД“ ДОО Сомбор, Бездански пут бб – Кат.парц.бр.: 14733/1 К.О. Сомбор-2 се налазе у улици Бездански пут бб, уз градску обилазницу – државни пут IБ реда број 15., деоница 01502 у Сомбору

Званична интернет презентација