Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+4+Пк И ГАРАЖЕ СПРАТНОСТИ П+0 НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3832 И 3833 К.О.СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: АД „ЛИПА“ Сомбор, Војвођанска бр.26 ,Кат.парц.број 3832 и 3833 К.О. Сомбор-1 налазe се у Војвођанскoj улици бр.26. у Сомбору.