Povratak na Урбанистички пројекти

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2+Пк И ГАРАЖЕ СПРАТНОСТИ П+0, НА КАТ. ПАРЦ. БРОЈ 6049 К.О. СОМБОР-1 , ИНВЕСТИТОР: „СТАНКОВИЋ“ доо Сомбор, Алексе Шантића бр.10. Катастарска парцела број 6049 К.О. Сомбор-1 налази се у улици Тозе Марковића бр.9-11 у Сомбору.