Povratak na Радна тела Скупштине

Стална радна тела- одбори

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и Пословником, образују се стална радна тела Скупштине. Стално радно тело прати стање у области за коју је образовано, извештава Скупштину о томе и Скупштини предлаже мере за побољшање стања у области за коју је основано. Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана, на мандатни период за који су изабрани и одборници Скупштине. Стално радно тело Скупштине има председника и шест чланова.

Одбор за буџет, финансије и привреду

Одбор за буџет, финансије и привреду разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на финансирање послова Града, таксе, накнаде и друге јавне приходе, програме развоја делатности за које је надлежна Скупштина, као и предлоге одлука из области привреде, занатства, туризма, угоститељства и трговине и друга документа од значаја за економски развој Града.… Детаљније

Одбор за друштвене делатности и образовање

Одбор за друштвене делатности разматра годишње програме и извештаје о раду установа чији је оснивач Град из области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, културе, спорта, здравства, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, информисања, разматра питања и проблеме у области уметничког стваралаштва, бриге о младима, бриге о особама са посебним потребама, родне равноправности и… Детаљније

Одбор за избор, именовања и административно-мандатна питања

Одбор за избор, именовања и административно-мандатна питања припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења чланова органа и представника Скупштине у органе одређене законом и Статутом, за које није предвиђено предлагање од стране других органа. Дејан Матијевић председник из реда одборника Маја Живковић Буловић заменик председника из реда одборника Небојша Видовић члан из реда одборника… Детаљније

Одбор за односе са верским заједницама

Одбор за односе са верским заједницама прати и разматра питања односа и сарадње Скупштине са верским заједницама, помаже им у решавању проблема на које наилазе, стара се о стварању и очувању добрих међуконфесионалних односа, међусобног уважавања и верске и међунационалне толеранције, врши друге послове из области односа са верским заједницама, предлаже Скупштини одговарајућих одлука које… Детаљније

Одбор за пољопривреду, заштиту и унапређење животне средине и развој села

Одбор за пољопривреду, заштиту и унапређење животне средине и развој села разматра питања из области развоја и планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде и уређења сеоских подручја и развоја села, шумарства и водопривреде. Одбор прати и разматра питања везана за екологију, заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара, заштиту од буке и… Детаљније

Одбор за представке и притужбе

Одбор за представке и притужбе разматра представке и притужбе које грађани упућују Скупштини, градоначелнику и градском већу, као и представке уступљене од стране републичких органа, испитује њихову основаност, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера које треба предузети у циљу отклањања утврђених неправилности у раду органа Града. Миодраг Секулић председник из реда одборника Озрен Ковачић… Детаљније

Одбор за прописе и управу

Одбор за прописе и управу разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које усваја Скупштина са Уставом, законом Статутом и другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини. Миодраг Секулић председник из реда одборника др Ђерђи Вамошер Горетић заменик председника из реда одборника Синиша Милић члан из реда одборника Владимир Шкопеља члан из… Детаљније

Одбор за рад и развој месних заједница

Одбор за рад и развој месних заједница разматра питања образовања месних заједница и усклађивања односа у месним заједницама, подстиче развој инфраструктуре на подручју месних заједница, контролише и подстиче рад месних заједница, разматра и друга питања од интереса за грађане у месним заједницама, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.… Детаљније

Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности разматра питања из области урбанизма, стамбено- комуналних делатности и уређивања грађевинског земљишта. Радомир Кузмановић председник из реда одборника Ксенија Бенчић Француски заменик председника из реда одборника Драган Олујић члан из реда одборника Слободан Безбрадица члан из реда одборника Драган Ненадов члан из реда одборника Лидија Марталић члан из… Детаљније

Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места

Одбор за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места утврђује предлоге назива улица, тргова, заселака и делова насељених места на територији града, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других овлашћених предлагача. Војо Перуничић председник из реда одборника Радмила Бабић заменик председника из реда одборника Александра Солеша члан из… Детаљније