Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Доградња производног објекта спратности П+0, на катастарској парцели бр. 7955/11, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „GRP centar” доо Сомбор, Индустријска зона, ул. Југ 3 бб, Сомбор.