Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базнe станицe „SO25, SOU25, SOO25 Stapar“ на кат. парц. бр. 794/1 и 795/1, К.О. Стапар, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд.