Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Доградња производног објекта спратности П+0“ на катастарској парцели бр. 7955/11 К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „GRP Centar“ д.о.о. Сомбор.