Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Базна станица SOU66, SOL66, SOO66 SO – Nike Maksimovića“ Сомбор на катастарској парцели бр. 3404/2 К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд.