Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базнe станицe „SO09, SOU09, SOO09 STANIŠIĆ“ на кат. парц. бр. 1515, К.О. Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд.