Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Базна станица „SOU 66, SOL 66, SOO 66 SO-Nike Maksimovića“ Сомбор, на катастарској парцели бр. 3404/2, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телeком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, Београд.