Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Базна станица „SO43, SOU43, SOO43 RASTINA“ Растина на катастарској парцели бр. 220, К.О. Растина, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д., Београд, Таковска бр.2, Београд.