Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Базна станица „SO09, SOU09, SOO09 STANIŠIĆ“ Станишић на катастарској парцели бр. 1515, К.О. Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д., Београд, Таковска бр.2, Београд.