Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Изградња инсталација горива за снабдевање генератора топлоте (резервоар за запаљиве течности са пратећим цевоводима) на кат. парц. бр. 20311/4, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора. носиоца пројекта Град Сомбор , улица Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор.