Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Регионални центар за управљање отпадом (Депонија Ранчево) на кат. парц. бр. 28939 која је настала од кат.парц. бр. 12457/1 и 12457/2 К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, Tрг цара Уроша бр.1, Сомбор.