Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта реконструкције, адаптације и промене намене постојеће зграде индустријских делатности П+0 у производни објекат П+1 и изградње МБТС 20 Кв (трафо станица) П+0 на катастарским парцелама бр. 7868/10 и 7868/3, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „БАНИЈА-ПАЛ“ доо, улица Дрварска бр. 2, Темерин