Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Идејно решење изградње система за наводњавање Гаково на катастарским парцелама бр. 1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1860/1,1860/2,1862,1863 и 3123/1, К.О. Колут, на територији града Сомбора, носиоца пројекта PAN HARVEST доо, улица Вука С. Караџића бр. 16, Гаково