Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о датој сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Објекат станицаза снабдевање горивом моторних возила на катастарској парцели бр. 11287/1, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „CERENA-TRADE“ д.о.о. Сомбор