Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Изградња пољопривредног објекта-силоси 3x1500t са усипним кошем и елеваторском јамом на кат. Парц. бр. 2913 К.О. Станишић, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Николе Ђапића, улица Далматинска бб, Станишић.