Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да је за Пројекат Идејно решење изградње система за наводњавање „Гаково“ на катастарским парцелама бр. 1854,1855,1857,1856,1860/2,1860/1,1852,1853,1863,1858,1862 и 3123/1, К.О. Колут, на територији града Сомбора, носиоца пројекта PAN HARVEST доо, улица Вука С. Караџића бр. 16 Гаково, потребна процена утицаја на животну средину.