Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Објекат станица за снабдевање горивом моторних возила на катастарској парцели бр. 11287/1 К.О.Сомбор 2, носиоца пројекта „CERENA-TRADE“ д.о.о. Сомбор