Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Доградња постојећег објекта за узгој назимица и товљеника спратности П+0 на кат. парц. бр. 1663 и 1664/1 К.О. Дорослово, носиоца пројекта „Hollo Company“ доо Дорослово.