Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта радио-базне станице „SOU66, SOL66, SOO66 SO- Nike Maksimovića“ Сомбор на катастарској парцели бр. 3404/2, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска 2, Београд