Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња резервоара за складиштење сумпорне киселине V=28m3 на катастарској парцели бр. 10040/12 К.О. Сомбор 2, носиоца пројекта „BIMAL SUNCE DOO SOMBOR“ Сомбор