Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу да за пројекат доградња хладњаче-међуфаза, спратности П+0 на кат. парц. бр. 2285/1, К.О. Риђица, носиоца пројекта Привредног друштва “APPLE WORLD” доо Риђица , ул. Прве плантаже бб, Риђица, није потребна процена утицаја на животну средину, није потребна процена утицаја на животну средину.