Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Инсталација пропан бутан гаса за потребе нове сушаре на кат. парц. бр. 23815, К.О. Сомбор 2 и Котларница на шапурину у Сомбору, на кат.парц. 23815, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „ДЕЛТА АГРАР“ доо Београд, Владимира Поповића 8а, Нови Београд-Београд.