Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Систем за нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла у Сомбору и Општинама Апатин, Кула и Оџаци на кат. парц. бр. 19393/3, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Града Сомбора, улица Трг цара Уроша 1, Сомбор.