Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта базне станице за мобилну телефонију „Сомбор 12“ Стапарски пут бб, на катастарској парцели бр. 10040/10 К.О. Сомбор 1, носиоца пројекта „CETIN“ d.o.o. Београд.