Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Идејно решење изградње система за наводњавање „Гаково“ на катастарским парцелама бр. 1854, 1855, 1857, 1856, 1860/2, 1860/1, 1852, 1853, 1863, 1858, 1862 и 3123/1, К.О. Колу, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „PAN HARVEST“ д.о.о. Гаково, ул. Вука С. Караџића бр. 16, Гаковo.