Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Систем за нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла у Сомбору на катастарској парцели бр. 19393/3, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Град Сомбор, Трг цара Уроша 1.