Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Базна станица „SOP01, SOPU01, SOPL01,SOPO01 SO-Štrosmajerova privremena“ на катастарској парцели бр. 7751/2, К.О. Сомбор 1, на територији града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д., Београд, Таковска бр.2, Београд.