Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Базна станица SOU 73, SOO 73 SOMBOR, OBZIR на катастарској парцели бр. 16410, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Телеком Србија а.д. Београд, улица Таковска бр. 2, Београд