Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ НАЗИМИЦА И ТОВЉЕНИКА спратности П+0 на кат.парц. бр.1663 и 1664/1 КО Дорослово, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Hollo Company doo Дорослово.