Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Систем за наводњавање „Горан 3&М“, на кат. парц. бр. 12079, К.О. Сомбор 2, на територији града Сомбора, носиоца пројекта Горан 3&М доо, улица Обзир-Павловић 17, Сомбор.