Povratak na Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

Процедуре

1. ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ

2. УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА

3. ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

4. ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ-ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

5. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

6. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

7. ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ УСЛЕД ПРОМЕНЕ ИНВЕСТИТОРА

8. ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

9. РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

10. ПРИВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

11. ПРИЈАВА РАДОВА ПО ЧЛАНУ 148. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

12. УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

13. ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕЉА

14. ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ

15. ОЗАКОЊЕЊЕ

16. УВЕРЕЊЕ ДА ЈЕ ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ

17. УВЕРЕЊЕ О ВРЕМЕНУ ИЗГРАДЊЕ