Povratak na Огласна табла

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 21.12.2022. године објављује Решење о усвајању предлога Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, за експропријацију непокрености у корист Републике Србије, број 465-25/2022-XVI од 05.12.2022. године којим је експроприсана непокретност уписана у лист непокретности бр. 614 КО Колут, кат. парцела 1768/2 и 1768/3, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Решење о усвајању предлога Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, за експропријацију непокрености у корист Републике Србије, број 465-25/2022-XVI од 05.12.2022. године, власник са  уделом 796/28662 Вујаклић (Стеван) Јован из Бачког Брега, ул. Едварда Кардеља бр. 14