Povratak na Огласна табла

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 14.04.2022.год. објављује Решење број 351-2/2017-15928/V од 05.04.2022.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.