Povratak na Огласна табла

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 01.02.2022.год. објављује Обавештењe имаоцу јавних овлашћења о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене -изграддња граничног прелаза „Бачки Брег“ и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.