Povratak na Огласна табла

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 03.11.2021.год. објављује Решење број 351-1/2019-17/V од 21.10.2021.год. за Келић Мирослава из Апатина и Ђипало Мирјану из Чонопље, и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.