Povratak na Огласна табла

Сходно члану 48. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора дана 24.03.2023. године објављује Решење број 465-136/2022-XVI од 22.03.2023. године којим се поставља привремени заступник Парчетић Марији из Сомбора-Козара, Козара насеље бр. 129, у поступку експропријације земљишта по предлогу ЈП “Путеви Србије“ Београд VI број 465-1653 од 24.11.2022. године, а ради изградње брзе саобраћајнице IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково). Решење се објављује на веб презентацији и огласној табли овог органа.