Povratak na Огласна табла

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирање , урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора, дана 26.11.2021.године објављује Решење број: 351-2/2017-10419/V од 16.11.2021.год за Асић Милана из Новог Сада и Асић Мирка из Сомбора и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.