Povratak na Огласна табла

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 20.03.2023.год. објављује Решење бр.351-2/2017-6151/V донето дана 13.03.2023.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.