Povratak na Јавне набавке

Јавне набавке 2023. година

Услуге предштампе, израда коверата са повратницом, печатирање, персонална штампа, машинско инсертовање, уштампавање промењених адресних података, сортирање, паковање и достављање података у електронском облику о статусу, односно датуму уручења пореске пошиљке (16.12.2023. – 26.12.2023.)

Набавка намештаја и кућних апарата за кориснике Пројекта „Куће за бољу будућност у Сомбору“ (16.12.2023.-27.12.2023.)

Израда пројектно техничке документације за изградњу бициклистичко – пешачке стазе уз државни пут II Б реда број 17 (12.12.- 22.12.2023.)

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију саобраћајнице, пешачких стаза и одводњавања – Сомбор – Ранчево (09.12.2023.- 03.01.2024.)

Додела помоћи у огревном дрвету породицама избеглица по уговору број 553-355/3-2023 од 22.08.2023. године (02.12.2023. – 12.12.2023.)

Израда пројектно техничке документације за радове на објектима у власништву Града Сомбора – Изрaдa прojeктнo тeхничкe дoкумeнтaциje зa рушeњe дeлa oбjeктa нa кп.бр.4152 КO Сoмбoр I, Читaoничкa бр.7 и помоћног објекта број 3 на кп.бр.4180/1 КО Сомбoр I, Читаоничка бр.6 (30.11.2023 – 11.12.2023.)

Израда пројектно техничке документације за партерно уређење центра насељених места Бездан, Станишић, Стапар и Кљајићево (23.11.2023.-12.12.2023.)

Инвестиционо одржавање крова на Дому културе у Милчићу (23.11.2023. – 08.12.2023.)

Завршни радови на уређењу канцеларијског простора у објекту „Кластер“ (23.11.2023.-08.12.2023.)

Услуге осигурања од уједа паса луталица (11.11.- 21.11.2023.)

Одржавање објеката у власништву Града Сомбора 4 (објекат у ул. Апатински пут бр. 114, Сомбор и објекат у ул. Венац војводе Живојина Мишића бр.27, Сомбор) (11.11.2023 – 27.11.2023.)

Огревно дрво – тврди лишћари за социјално угрожене категорије становништва града Сомбора (09.11.- 29.11.2023.)

Набавка топлотне пумпе Comfort LSQWF 65 kW модуларна са монтажом и демонтажом старе (03.11.- 15.11.2023.)

Услуга мобилне телефоније (03.11. – 14.11.2023.)

Израда пројектно техничке документације за радове на објектима у власништву Града Сомбора – Израда пројекта грејања и унутрашњих гасних инсталација објекта у улици Јована Поповића бр. 46б у Сомбору на катастарској парцели 9068/1 к.о. Сомбор 1 (03.11.2023. – 14.11.2023.)

Израда пројектно техничке документације за радове на објектима у власништву Града Сомбора – Изрaдa прojeктнo тeхничкe дoкумeнтaциje зa рушeњe дeлa oбjeктa нa кп.бр.4152 КO Сoмбoр I, Читaoничкa бр.7 (01.11.2023 – 17.11.2023.)

Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање (27.10.- 13.11.2023.)

Инвестиционо одржавање крова на Дому културе у Милчићу (28.10.2023. – 13.11.2023.)

Набавка радова у циљу реконструкције 6 кућа у оквиру пројекта „Куће за бољу будућност у Сомбору“ (24.10.- 08.11.2023.)

Израда пројектно техничке документације за партерно уређење центра насељених места Бездан, Станишић, Стапар и Кљајићево (11.10.- 23.10.2023.)

Опремање саобраћајне полиције (03.10.2023 – 24.10.2023.)

Извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији објекта Кластер клуб (27.09.2023 – 23.10.2023.)

Грађевински материјал за ИРЛ по Уговору 9-9/139/2022 од 19.04.2022.године (26.09. – 09.10.2023.)

Регионални план управљања отпадом за Град Сомбор и општине Кула, Оџаци, Бач и Апатин са стратешком проценом регионалног плана за управљање отпадом на животну средину (23.09.- 03.10.2023.)

Логистичка подршка акцији МУП-а – превоз 3 (21.09.2023. – 02.10.2023.)

Премер пољопривредног земљишта у државној својини и атарских путева (14.09.2023. – 25.09.2023.)

Опремање саобраћајне полиције (01.09.2023. – 12.09.2023.)

Грађевински материјал за ИРЛ по Уговору 9-9/139/2022 од 19.04.2022.године (22.08. – 04.09.2023.)

Текуће одржавање споменика посвећеног Светом тројству у Бездану у улици Жртава фашизма (23.08.- 07.09.2023.)

Поправка пешачког семафора у улици Стапарски пут у Сомбору (17.08.- 01.09.2023.)

Систем за побољшање безбедности деце у саобраћају и унапређење сигнализације у зони школа на територији града Сомбора (17.08. – 01.09.2023.)

Израда пројектно техничке документације за радове на објектима у власништву Града Сомбора 2 (16.08. – 11.09.2023.)

Премер пољопривредног земљишта у државној својини и атарских путева (12.08.- 23.08.2023.)

Изградња пешачке стазе у Ловачкој улици у Бачком Моноштору (04.08.2023 – 21.08.2023.)

Санација платоа на пијаци у Чонопљи (04.08.2023 – 21.08.2023.)

Извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији објекта Кластер клуб (02.08.- 18.08.2023.)

Набавка канти за смеће (02.08.2023 – 15.08.2023.)

Превоз -Логистичка подршка акцији МУП-а 2 (28.07.- 07.08.2023.)

Успостављање система видеонадзора саобраћаја и опремање камерног места на Безданском путу у Сомбору (21.07.2023.- 07.08.2023)

Набавка рачунара и техничке опреме за Кластер клуб Сомбор (19.07.2023 – 01.08.2023.)

Реконструкција постојећих бициклистичких стаза (18.07. – 03.08.2023.)

Постављање успоривача саобраћаја (18.07. – 03.08.2023.)

Израда пројектно техничке документације за радове на објектима у власништву Града Сомбора (14.07. – 25.07.2023.)

Надзор на радовима доградње дечијег вртића “Бубамара” на кат. парцели бр.8082/2 и кат. парцели бр.8084 КО Сoмбoр I, општина Сомбор (11.07.- 21.07.2023.)

Опремање алтернативне учионице за наставу и разоноду- Средња школа „Свети Сава“ Сомбор-партиципативно буџетирање (01.07.2023 – 18.07.2023.)

Третман сузбијања амброзије (30.06. – 21.07.2023.)

Пакети хране за угрожена лица – народна кухиња (2) (24.06.2023 – 14.07.2023.)

Канцеларијски намештај 2 (23.06.- 03.07.2023.)

Превоз ђака средњих школа на територији града Сомбора (23.06. – 24.07.2023.)

Реализација Пројекта успостављање омладинског центра у Граду Сомбору – Инвестиционо одржавање објекта са санацијом крова на објекту „Едукативни центар“ у Сомбору (22.06.- 07.07.2023.)

Текуће одржавање просторија МЗ Стара Селенча у улици Јована Поповића 46 б у Сомбору (16.06. – 04.07.2023.)

Изградња пута Растина – Риђицa (16.06.- 21.07.2023.)

Доградња вртића у Спортској улици у Сомбору – у поновљеном поступку (16.06. – 12.07.2023.)

Реконструкција локалне саобраћајнице на одбрамбеном насипу од Бачког Моноштора до атара Купусине (15.06.- 10.07.2023.)

Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта Матичне Службе – поновљени поступак (10.06.- 26.06.2023.)

Изградња улица у граду (08.06. – 03.07.2023.)

Опремање саобраћајне полиције (01.09.2023. – 12.09.2023.)

Текуће одржавање споменика посвећеног Светом тројству у Бездану у улици Жртава фашизма (23.08.- 07.09.2023.)

Грађевински материјал за ИРЛ по Уговору 9-9/130/2022 од 19.04.2022. године (30.05.2023 – 12.06.2023.)

Tонери и рибони (30.05. – 12.06.2023.)

Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање (26.05.- 21.06.2023.)

Практична опрема, алат и прибор (за практичну наставу Електротехнике, Машинстава и Саобраћаја) за Средњу техничку школу – партиципативно буџетирање 2 (24.05.- 06.06.2023.)

Набавка рачунара и техничке опреме за Кластер клуб Сомбор (16.05.2023 – 29.05.2023.)

Изградња пословног објекта на парцели број 6028 К.О. Сомбор 1 – 1 фаза (09.05.- 06.06.2023.)

Инвестиционо одржавање зграде МЗ Млаке (партиципативно буџетирање) (05.05.2023 – 23.05.2023.)

Одржавање објеката у власништву Града Сомбора 3 (Реконструкција фасаде на Дому културе у Гакову) (29.04.- 16.05.2023.)

КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА ТРГА СВЕТОГ ТРОЈСТВА У СОМБОРУ (28.04. – 26.06.2023.)

Odluka Naručioca o dodeli nagrada Odluka Žirija измена распис-конкурса-404-38-2023 распис конкурса 404-38/2023-VIII конкурсна документација 404-38/2023-VIII прилози конкурсне документације 404-38/2023-VIII Одговор на постављено питање бр. 1 Одговор на постављено питање бр. 2 Одговор на постављено питање бр. 3 и 4 Одговор на постављено питање бр. 5 и 6 Одговор на постављено питање бр. 7 Одговор на… Детаљније

Молерско –фарбарски радови у ходнику приземља и спрата левог крила зграде „Жупаније“ (28.04.2023 – 16.05.2023.)

Грађевинско-занатски радови на одржавању објекта Матичне Службе (19.04.- 04.05.2023.)

Доградња вртића у Спортској улици у Сомбору (14.04. – 09.05.2023.)

Опремање алтернативне учионице за наставу и разоноду- Средња школа „Свети Сава“ Сомбор-партиципативно буџетирање (13.04.2023 – 25.04.2023.)

Текуће одржавање канцеларија Градске управе (канцеларија 65) у поновљеном поступку (13.04.2023 – 03.05.2023.)

Практична опрема, алат и прибор (за практичну наставу Електротехнике, Машинстава и Саобраћаја) за Средњу техничку школу – партиципативно буџетирање (11.04.- 24.04.2023.)

Школски намештај (школске клупе и столице) за Средњу пољопривредно-прехрамбену школу и Гимназију „Вељко Петровић“Сомбор (08.04.- 19.04.2023.)

Опрема за кухињу и школски намештај за Средњу економску школу-партиципативно буџетирање (07.04.2023 – 19.04.2023.)

Рачунари и рачунарска опрема (07.04. – 18.04.2023.)

Опрема за кабинете у школи-Средња медицинска школа „Др Ружица Рип“ Сомбор-партиципативно буџетирање (06.04.2023 – 18.04.2023.)

Партиципативно буџетирање (МЗ Дорослово, МЗ Растина, МЗ Горња Варош) (30.03.- 18.04.2023.)

Одржавање објеката у власништву Града Сомбора (29.03.- 13.04.2023.)

Прање главне улице (24.03. – 04.04.2023.)

Текуће одржавање канцеларија Градске управе (канцеларија 65) (23.03.2023 – 07.04.2023.)

Осигурање зграда,радника,опреме и возила (17.03.- 28.03.2023.)

Партиципативно буџетирање за 2023.годину (МЗ Селенча – Инвестиционо одржавање крова на бившој Основној школи у Лугову) (17.03.2023 – 12.04.2023.)

Пакети хране за угрожена лица – народна кухиња (15.03.- 27.03.2023.)

Електрична енергија (11.03.- 10.04.2023.)

Молерско –фарбарски радови у канцеларијама комуналне инспекције (10.03.2023 – 24.03.2023.)

Превоз -Логистичка подршка акцији МУП-а и други превоз (09.03.- 20.03.2023.)

Одржавање вертикалне сабраћајне сигнализације (21.02.- 16.03.2023.)

Санација спортских објекта у власништву града (15.02. – 02.03.2023.)

Одржавање објеката у власништву Града Сомбора – Инвестиционо одржавање крова на згради МЗ Телечка (14.02. – 01.03.2023.)

Одржавање светлосне сабраћајне сигнализације (14.02.- 03.03.2023.)

Одржавање хоризонталне сабраћајне сигнализације (10.02.- 27.02.2023.)

Канцеларијски намештај (10.02.- 20.02.2023.)

Набавка аутомобила (08.02. – 20.02.2023.)

Одржавање мостова на општинским путевима (31.01.2023 – 17.02.2023.)

Одржавање општинских путева, улица и тротоара у граду и насељеним местима (07.02. – 06.03.2023.)

Изградња саобраћајнице П6 у индустријској зони -„Изградња саобраћајнице П6 са пратећом инфраструктуром у зони саобраћајнице и јавне расвете у индустријској зони у Сомбору“ (саобраћајница и хидротехнички радови) (02.02. – 13.03.2023.)

Опремање противградне службе – набавка противградних ракета за потребе Града Сомбора (02.02.2023 – 13.02.2023.)

Кружни ток Венац војводе Петра Бојовића, Степе Степановића и улице Арсенија Чарнојевића са паркинзима (01.02. – 27.02.2023.)

Унапређење безбедности деце у саобраћају – набавка дечијих седишта за бицикле (01.02.2023 – 13.02.2023.)

Унапређење безбедности деце у саобраћају – набавка ауто седишта (31.01.2023 – 10.02.2023.)

Акција чиповања и вакцинације (20.01.2023 – 30.01.2023.)

Асфалтирање атарског пута Станишић (20.01. – 06.02.2023.)