Povratak na Јавна расправа – увид

Оглас о јавном увиду у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – Гранични прелаз са Румунијом (Наково) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – Гранични прелаз са Румунијом (Наково) на животну средину, расписан од стране Покрајинског секретаријата за за урбанизам и заштиту животне средине АПВ (датум објаве Огласа 21.04.2023.год.)

Јавни увид ће се одржати у периоду од 21.04. до 20.05.2023.год.