Povratak na Јавна расправа – увид

Оглас о јавном увиду у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење на животну средину, са прилозима, расписан од стране Покрајинског секретаријата за за урбанизам и заштиту животне средине АПВ. Јавни увид ће се одржати у периоду од 17.03. до 15.04.2022.год. Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Великој сали зграде Жупаније, Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор, 05.04.2022. године у 11:00 часова.