Povratak na Обавештења

„Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 16.06.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради УП објекат јавне намене (изградња државног пута IБ реда -брза саобраћајница- деоница од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут IБ реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем IБ реда број 12), од ред.бр.1. до 43. и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.“