Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ По+П+2+Пк, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 3752, 3753 И 3754 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: КЕЦМАН БОШКО, Кљајићево, ул.Првомајска 20. КЕЦМАН МИЛАНКА, Кљајићево, ул.Лењинова 24. КЕЦМАН ГОРАН, Кљајићево, ул.Првомајска 27. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 26.11. до 03.12.2021.год. Катастарске парцеле број 3753, 3753 и 3754 К.О. Сомбор-1 налазе се у Пожаревачкој улици бр.7-9 у Сомбору.