Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ П+2, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 7364 И 7365 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: „ВАЈАГИЋ ГРАДЊА“ доо Сомбор, Бранка Радичевића 25. Катастарске парцеле број 7364 и 7365 К.О. Сомбор-1 налазе се у улици Мите Поповића 38. у Сомбору. Јавнa презентацијa Урбанистичког пројекта траје од 31.03.2023. до 07.04.2023.год.