Povratak na Јавни огласи

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (ТРГОВИНА НА МАЛО) СПРАТНОСТИ Пр+2, НА КАТ.ПАРЦ. БРОЈ 3937 К.О. СОМБОР-1, Наручилац пројекта: ПЕКЕЗ НЕЂЕЉКО, Сомбор, Централа бб , Катастарска парцела број 3937 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, у улици Николе Вукичевића бр.1. Јавна презентација Урбанистичког пројекта траје од 17. до 24. септембра 2021.год.